Regulament Concurs

Perioada desfasurare:
10.10.2023 - 10.11.2023

Partea 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Concursul este organizat de DXS Media & Software SRL, cu sediul social în Negrilesti, județul Vrancea,  număr de ordine în Registrul Comerțului  J39/870/2020 , cod unic de înregistrare fiscală 43463769.

1.2 Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanții. Regulamentul în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei din România.

1.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa participanții în mod oficial, în termen de 3 zile calendaristice, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

 Partea 2 - LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 10.10.2023 – 10.11.2023, exclusiv pe pagina digitalpulse.ro/giveaway-website.

Partea  3 – DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1 Concursul se adresează persoanelor cu vârstă peste 18 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie și care locuiesc în Romania.

3.2 Nu pot participa organizatorii concursului, angajați ai companiei organizatoare, rude de gradul I ale acestora sau persoane terțe.

3.3 Prin participarea la concurs, concurenții declară că înțeleg, acceptă și respectă condițiile acestui regulament. Participanții sunt pe deplin răspunzători de corectitudinea datelor și informațiilor furnizate companiei organizatoare.

3.4 Dreptul de participare aparține în excusivitate concurenților și are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.5 Dreptul de participare la concurs este anulat în situația în care concurenții furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare cu realitatea.

3.6 Pentru a putea participa la concurs, concurenții trebuie să completeze formularul de participare disponibil pe pagina digitalpulse.ro/giveway-website/, cu o adresă de e-mail validă și date de identificare reale.

3.7 Orice inscriere trimisa inainte de data 10.10.2023, ora 19:00:00, ora Romaniei sau dupa data de 10.11.2023, ora 23:59:59, ora Romaniei, nu va fi luata in considerare. 

3.8 Participantii la Concurs sunt obligați sa respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Concursului  (“Regulament concurs”). Prin înscrierea la acest Concurs, participanții declară și recunosc ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului și ca accepta termenii și condițiile prezentului Regulament și înțeleg ca în acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte și sa se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 

3.8.1 DXS Media & Software SRL își asumă responsabilitatea de a respecta toate legile, regulamentele și reglementările aplicabile, precum și înțelegerea politicilor și condițiilor de publicare a unei promoții.

3.8.2 Prin prezenta activitate, DXS Media & Software SRL nu facilitează sau promovează jocurile de noroc online, banii reali online, jocurile de îndemânare sau loteriile online fără permisiunea scrisă în prealabil.

3.8.3.1 Potrivit Art. 11, Ordonanța de Urgență nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: Nu sunt considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri: acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.

3.8.4 DXS Media & Software SRL nu încurajează administrarea promoțiilor prin intermediul cronologiilor personale sau conexiunilor prietenilor participanților..

3.8.5 Prezenta activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook.

Partea 4 – PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 10.10.2023 – 11.10.2023, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, după cum urmează:

4.1 Înscrierea la concurs se face pe pagina digitalpulse.ro/giveaway-website începând cu data de 10.10.2023 ora 19:00.

4.2 Câștigătorul va fi anunțat, la finalul celor 32 zile de concurs, după o perioadă de 12 de ore în care va avea loc extragerea și desemnarea câștigătorului.

4.3 Detaliile legate de livrarea premiului vor fi stabilite ulterior printr-o discuție telefonică cu reprezentanții companiei organizatoare.

Partea 5 – MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

5.1 Utilizatorii se pot înscrie la concurs pe pagina digitalpulse.ro/giveaway-website, în intervalul 10.10.2023 – 10.11.2023. completând câmpurile următoare din formular: 

Camp 1 *Nume

Camp 2 *Prenume 

Camp 3 *Nume afacere

Camp 3 *CUI/CIF

Camp 3 *Email

Camp 3 Numar de telefon 

Camp 4 Website

Camp 5 De unde ai aflat de noi

(*) Doresc să mă înscriu în Campanie, sunt de acord cu termenii și condițiile Regulamentului Concursului și am luat la cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului Concursului.

Campul marcat cu (*) este obligatoriu. Nebifarea campurilor obligatorii duce la imposibilitatea inscrierii in Campanie. 

Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Trimite” 

Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile web care nu ajung la destinatie, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet, conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie, echipamente hardware sau software. 

5.3 Compania organizatoare își rezervă dreptul de a descalifica un participant (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în cazul în care nu îndeplinește cerințele prezentului regulament sau utilizează un limbaj considerat nepotrivit.

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica pe parcursul Campaniei continutul mesajelor transmise ca răspuns la înscrierile prin intermediul formularului de pe site-ul www.digitalpulse..ro/giveway-website/, fara o notificare prealabila. 

5.5 Mesajele Campaniei: 

În cazul în care participarea este eronată (necompletarea câmpurilor). Primirea mesajului de mai jos constituie invalidarea inscrierii respectivului Participant: 

Eroare: Formularul nu este valid, te rog verifică informatiile!

• în cazul in care participarea este corecta: 

Felicitări, te-ai înscris cu succes! 

Partea 6. PREMIUL CONCURSULUI

Compania organizatoare va oferi câștigătorului desemnat prin tragere la sorți un Website de prezentare, ce cuprinde:

- 3 pagini cu un design modern
- conținut text optimizat SEO

- include 5 imagini stock

- redirecționare domeniu

- integrare Google Analytics

- design responsive

- adresă email business asociată

- 12 luni gratuite de găzduire

- achiziționare de domeniu

- 12 luni Suport Standard


Valoarea totală a premiului este evaluată la 600€.


Partea 7 - ACORDAREA PREMIULUI

7.1 Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi electronică, în maximum 24 de ore de la încheierea concursului.

7.2 Pentru fiecare premiu alocat se vor desemna și câte 2 rezerve, pentru cazul în care câștigătorii nu poate fi validați din motive independente de Organizator. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul castigatorilor. 

7.3 Tragerea la sorţi va fi supervizată de reprezentanții companiei organizatoare

7.4 Câștigătorului i se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului în 48 de ore după încheierea tragerii la sorţi şi jurizării, astfel: va fi contactat prin email sau prin intermediul datelor de contact pe care le-a completat în prealabil. 

7.5 În cazul în care câștigătorul nu trimite în 12  ore informaţiile solicitate de DXS Media & Software SRL sau dacă furnizează date de contact eronate/ incomplete, se va apela la rezerve în ordinea extragerii acestora.

7.6 Compania organizatoare nu este responsabilă pentru întarzierea anunţării câștigătorului din motive care nu ţin de el.

7.8 Câștigătorul va intra în posesia premiului, în perioada stabilită de comun acord cu compania organizatoare.

7.9 Premiile neacordate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

Partea 8 - ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 10.11.2023 şi poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de natură a face imposibilă derularea sau la inițiativa companiei organizatoare.

Partea 9 - REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit în link-ul digitalpulse.ro/regulament-concurs/ și la cerere pe adresa: contact@digitalpulse.ro

9.2 Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestora.

9.3 DXS Media & Software SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului regulament. Orice modificări aduse vor fi comunicate prin intermediul canalelor amintite în Partea 9, 9.1.


Partea 10 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Tuturor participanţilor le sunt respectate drepturile prevăzute de REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR).

10.2 DXS Media & Software SRL prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, corect și transparent, în conformitate cu dispozițiile GDPR și ale Legii nr. 190/2018 și se asigură că există măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date.

Detalii cu privire la acest aspect, strict referitoare la cum prelucrează aceste date se pot accesa la https://digitalpulser.ro/politica-confidentialitate.

10.3 Conform art. 4 pct. 7 din Regulamentul GDPR, în relația cu datele dvs. cu caracter personal, DXS Media & Software SRL, are calitatea de operator de date.

10.4 Datele cu caracter personal colectate și prelucrate pot consta în date de identificare (nume, prenume) sau în date de contact (adresă de e-mail, număr de telefon).

10.5 Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopul organizării concursului, desemnării/ anunțării câștigătorilor și acordării premiului.

10.6 Datele vor fi păstrate pe suport hârtie sau pe suport informatic pe durata desfășurării concursului (10.10.2023 – 10.11.2023), urmând a fi distruse în cel mult 5 zile calendaristice de la încheierea campaniei de concurs.

10.7 Datele sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. C (în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului) și F (în scopul intereselor legitime urmărite de operator) din Regulamentul GDPR.

10.8 Accesul la datele cu caracter personal este limitat acelor angajați sau colaboratori cărora le sunt necesare informațiile pentru realizarea scopurilor menționate la pct. 10.5.

10.9 Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal; dreptul la rectificare/ actualizare / completare a datelor atunci când acestea sunt inexacte sau incomplete; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor;dreptul de a fi notificate în caz de încălcări privind securitatea datelor de către operator.

10.10 În vederea exercitării drepturilor prevăzute la pct. 10.9 sau pentru obținerea unor informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu protecția datelor, desemnat de societate, care poate fi contactat folosind următoarele date:

· E-mail: contact@digitalpulse.ro

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Partea 11 - SOLUȚIONAREA  LITIGIILOR

11.1 Eventualele litigii apărute între compania organizatoare şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

11.2 Compania organizatoare nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate sau necorespunzătoare.

11.3 Compania organizatoare nu este răspunzătoare sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

11.4 Compania organizatoare îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera că acesta promovează violența, este licenţios sau neadecvat.

11.5 DXS Media & Software SRL îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea DXS Media & Software SRL sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

11.6 DXS Media & Software SRL nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

11.7 DXS Media & Software SRL îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.

Partea 12 - CONFLICTE

12.1 Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluţionată doar de către DXS Media & Software SRL, în mod absolut.

DXS Media & Software SRL

10.10.2023

transparenta si profesionalism

Haide să descoperi cum te putem ajuta

+40760 391 277
crossmenuchevron-down